ΡΟΔΙΑ -Κωδικός :7001-Β32″Γύαλινος μύλος πιπεριού με ρόδια”