Κωδικός :2089.χορεύτριες “Σφηνάκια φθοριωμένα με χορεύτριες “