Αστερίες -Κωδικός :1330-Β2″Δακτυλήθρες με αστερίες”